Roystar Travel – Travel and Tour Packages to China, Korea, Taiwan, Japan, Jakarta, Bangkok, Bali and many more from RM499

Roystar Travel – Travel and Tour Packages to China, Korea, Taiwan, Japan, Jakarta, Bangkok, Bali and many more from RM499

Travel and Tour Package Deals for:

China – Shanghai/ Suzhou/ Wuxi/ Nanjing/ Hangzhou/ Hengdian/ Yiwu/ Ancient Town Water Village/ Tunxi/ Thousand Island/ Huangshan/ Beijing/ Tianjin/ Chengde/

Korea – Seoul/ Gangwon-do/ Jeju Island/ Winter Ski Fun

Taiwan – Western & Northern Muslim Tour

Japan – Central/ Tokyo Disneyland

Jakarta/ Bandung/ Pattaya/ Bangkok/Bali/ Saigon/ Cuchi/ Mekong Delta/ Chiangmai/ Chiangrai

Travel Agent Roystar Travel

Roystar Travel, Travel and Tour Packages, China, Korea, Taiwan, Japan, Jakarta, Bangkok, Bali

- Roystar Travel, Travel and Tour Packages, China, Korea, Taiwan, Japan, Jakarta, Bangkok, Bali